Za zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.

Som rodený Košičan. Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta. Poznám jeho silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby sa Košice stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Peter Huba
Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby.

Za lepší život v Košiciach

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme inovatívne podnikateľské prostredie s dobre platenými pracovnými miestami, kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo a v neposlednom rade  infraštruktúru. Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný a dôstojný život pre všetkých. 

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti, rozvoja školstva, športu a sociálnych služieb. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.

Niečo o mne

1985 - 2005

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici.

Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005.

2005 - 2017

V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv.

V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, kde mi udelili titul philosophiae doctor.

V roku 2015 som ukončil externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov.

2017 - súčasnosť

Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 ma zvolili za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Od roku 2020 zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Západ.

Aktivity

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 days ago
Peter Huba

VERNISÁŽ VÝSTAVY SPOLOČNE - TVORBY KOŠICKÝCH SENIOROV A ICH HOSTÍ 👵👴🤝👩‍🦰👨‍🦰

V piatok som mal česť zúčastniť sa vernisáže výstavy členov SENIOR DOM o. z. a karikaturistu Ladislava Tverďáka pod názvom SPOLOČNE v našom kultúrno-spoločenskom centre Átrium Klub Teras. 👏 Ďakujem veľmi pekne kurátorke výstavy PaedDR. Adriane Szekeressovej Andrejkovej a všetkým vystavovateľom - Kristína Ambrišková, Adriana Andrejková, Vlado Guta, Valéria Kočišová, Ján Tamar, Radek Tichý a Ladislav Varga za príjemný umelecký zážitok a verím, že sa na podobných umelecko-kultúrnych podujatiach budeme stretávať už iba osobne a nie v rámci virtuálneho priestoru. 💁‍♂️

Na výstave môžete nájsť unikátne rezbárske práce, ale aj inšpiratívne maľby a stále aktuálne karikatúry pána Ladislava Tverďáka, preto by som každého Košičana rád pozval na návštevu tejto výnimočnej výstavy do Átrium Klub Terasa v Zuzkinom parku počas pracovných dní od 08.00 do 15.00 hod. do 19. augusta 2022. 💯👏
... See MoreSee Less

1 week ago
Peter Huba

XXX. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KOŠICIACH

👉 na ostatnom zasadnutí MZ sme prerokovali viacero dôležitých návrhov nielen z pohľadu rozvoja mesta, ale aj našej mestskej časti Košice-Západ, a ktoré majú priamy súvis s našimi investičnými projektmi ako je rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici alebo výstavba parkovacích miest na Sokolovskej ulici a ulici Slobody. Som veľmi rád, že sa nám podarilo schváliť:

✅ Prenájom pozemkov pre našu MČ na dobu neurčitú za 1,- €/rok za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Sokolovskej ulici“, ktorou sa revitalizuje prístupová komunikácia ku garážam a priľahlá spevnená plocha na Sokolovskej 6, na ktorej sa z rozpočtu mestskej časti vybuduje sedem parkovacích miest z ekorastera z toho jedno miesto pre ZŤP (pozri náčrt situácie).🅿️

✅ Prenájom pozemkov pre našu MČ na dobu neurčitú za 1,- €/rok za účelom realizácie stavby „Parkovisko na ulici Slobody“, výstavba bude financovaná z rozpočtu mestskej časti ako víťazný projekt participatívneho rozpočtu, ktorým sa revitalizujú súčasné parkovacie miesta v zlom technickom stave a súčasne sa zvýši ich počet tak, že pôjde o plnohodnotné a legálne parkovacie miesta z ekorastera (pozri náčrt situácie). 🅿️

✅ Prenájom pozemkov pre našu MČ na dobu neurčitú za 1,- €/rok za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici“, kde na podnet obyvateľov v rámci víťazného projektu participatívneho rozpočtu doplní naša mestská časť detské hracie prvky – lanovú dráhu, pyramídu, či hojdačku pre dvoch (pozri náčrt situácie). 👨‍👩‍👦

Rovnako ma teší, že pri realizácii týchto investičných projektov nedôjde k výrubu stromov a naopak počíta sa s novou výsadbou. 🌳

Na zasadnutí MZ som takisto podporil aj:

✅ Použitie rezervného fondu mesta Košice vo výške 1 485 000 eur, ktorý sa použije na úhradu výdavkov súvisiacich s havarijnou udalosťou v krematóriu, kde sa prepadla časť strechy a s mimoriadnymi udalosťami v Zoologickej záhrade a Detskej železnici, kde pri prietrži mračien došlo k vyliatiu Čermeľského potoka a škodám na majetku mesta.

✅ Zvýšenie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, od 01.07.2022 bude výška príspevku na obed 2 eurá pre košických seniorov so sumou dôchodku do 500 eur mesačne. Verím, že zvýšenie príspevku pomôže našim seniorom aspoň sčasti vykryť vysoký nárast spotrebiteľských cien.

✅ Poskytnutie dotácií podľa VZN č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky 22 600 eur, Malá farma Košice 18 800 eur a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) 28 600 eur, ktoré vykonávajú záslužnú činnosť a poskytujú starostlivosť nechceným, túlavým a týraným zvieratám v meste.

✅ Záverečný účet za rok 2021 s prebytkom v sume 24,7 mil. eur, keď celkové príjmy dosiahli 252 mil. eur a výdavky boli na úrovni 227,4 mil. eur. Neteší ma, že rozdiel bol spôsobený nižším čerpaním kapitálových výdavkov, keďže sa neuskutočnili mnohé plánované rozvojové projekty v rámci športu, dopravy, či školstva a ich realizácia sa posunula do tohto roka.
... See MoreSee Less

2 weeks ago
Peter Huba

S NAJMLADŠÍMI KOŠIČANMI, ŽIAKMI ZUŠ, SME SPOLU SKRÁŠLILI PIESKOVISKÁ NA TERASE 🖌️🧒👧

Tento týždeň sme v rámci dobrovoľníckeho projektu Veselé pieskoviská dokončili revitalizáciu detských pieskovísk na Humenskej a Markušovej ulici. Som veľmi rád, že sa do projektu zapojili aktívni obyvatelia Terasy spolu s Patrícia Helfenová PatRi, ktorá prišla s nápadom osloviť žiakov umeleckých škôl, a špeciálne ďakujem za pomoc nadaným deťom zo ZUŠ Bernolákova 26 - Výtvarný o.🙂👏 Najmladší Košičania pod vedením pani učiteľky Adriana Szekeressová Andrejková skrášlili dosky na pieskoviskách zábavnými aj poučnými kresbami. Detská fantázia malých umelcov nemala hraníc. 🧒👧 ❤️

Funkčné a bezpečné detské ihriská a pieskoviská sú mojou prioritou, preto budem ako doteraz podporovať ich revitalizáciu a teším sa na pokračovanie projektu Veselé pieskoviská. 😊👍💯
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Peter Huba

VYNOVENÉ DETSKÉ IHRISKO NA IDANSKEJ - BERNOLÁKOVEJ PRE MALÝCH TERASANOV 👧🧒🛝

Naše deti z Luníku VI sa môžu opäť hrať na obnovenom detskom ihrisku na Idanskej - Bernolákovej ulici. 🙂 Detské ihrisko sme vynovili a komplexne zrekonštruovali na základe víťazného projektu participatívneho rozpočtu. Pribudli reťazová hojdačka pre malé aj väčšie deti, dve pružinové hojdačky, lezecká stena, či kolotoč spolu v obstarávacej cene 13 547,40 eur.

Pribúdajú aj nové hracie prvky na existujúcich detských ihriskách. Deti, ktoré sa chodia hrávať na ihrisko na Ružovej a Petzvalovej ulici, majú možnosť využívať novo osadené veľké hracie prvky so šmýkačkami, preliezkou a hojdačkou. Na túto modernizáciu dvoch detských ihrísk vyčlenila naša mestská časť sumu 19 523,86 eur.

Budeme veľmi radi, ak nám vy, samotní Terasania, napíšete svoje nápady, ako a kde by mala obnova destských ihrísk pokračovať. Postačí aj do komentára pod tento príspevok. Teším sa, že spolu môžeme urobiť našu Terasu krajšou a lepšou pre nás všetkých. 🤝🙂
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

KINO BEZ BARIÉR VYČAROVALO ÚSMEVY NAJMENŠÍCH KOŠIČANOV 😊👨‍👩‍👧‍👦

S Katarína Gajdošo sme veľmi radi, že sa podarila spoločná malá-veľká milá vec. 🙂 V sobotu sme zorganizovali špeciálne filmové premietanie prispôsobené pre deti so zdravotným postihnutím, autizmom a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V predstihu sme im zaželali všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu detí. 👧👦

Opätovne sme tak naštartovali projekt Kina bez bariér v Košiciach spolu s Jana Žitňans, aby aj deti so špecifickými potrebami, ktoré nemôžu ísť bežne do kina, mali možnosť zažiť jedinečnú atmosféru a filmový zážitok z kina, ktoré možno my berieme sa samozrejmú vec, ale mnohé deti okolo nás nie. Ďakujem za milú príležitosť pomôcť zažiť pekné sobotné popoludnie našim najmenším Košičanom. 😊
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ A KOLEKTÍVOV NAŠEJ TERASY 💐🏅👏

Na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ sme ocenili osobnosti a kolektívy za vynikajúce tvorivé výkony a mimoriadne zásluhy v pedagogickej, výchovnej, športovej a verejno-prospešnej činnosti. 💯

Medzi ocenenými je aj pán RNDr. Ľuboš Hvozdovič, ktorý je riaditeľom ZŠ Považská 12 od roku 2004. Je mimoriadne obľúbený nielen u študentov, ale výrazne prispel aj k rozvoju a materiálnemu zveľadeniu školy. A k jej zvýšenej atraktívnosti športovým zameraním s vynikajúcimi výsledkami, ktoré reprezentujú celé Košice. Za skvelú prácu pána riaditeľa som mu osobne srdečne poblahoželal. 👏🙂

Cenu získala aj pani Mgr. Janka Kordiaková za mimoriadne výsledky a zásluhy v športovej činnosti a pri príležitosti životného jubilea. Janka je jednou z najznámejších slovenských fitnesiek a držiteľka viacerých svetových prestížnych titulov a dlhoročnou organizátorkou súťaží Strongman a Strongwoman. K oceneniu i významnému životnému jubileu som Janke tiež srdečne pogratuloval. 👏🙂

Všetkým oceneným ďakujem za ich prácu, ktorou robia naše Košice krajším a lepším miestom pre život nás všetkých. Máte našu veľkú vďaku a úctu. 🕍👍
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

ŽUPNÉ MESTEČKO NA NÁMESTÍ MARATÓNU MIERU OŽILO REMESLAMI, GASTRONÓMIOU, KONCERTAMI A PROGRAMOM PRE NAJMENŠÍCH KOŠIČANOV 👪🕍

Známe kapely, súťaže, remeselný jarmok, jazda na e-cargo bicykloch, ochutnávky špecialít, autobusy, miniZOO a veľa ďalších atrakcií a bohatý program dnes odštartoval Župné dni v Košiciach. Najviac ma potešil stánok Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici, kde naši košickí študenti merali tlak, cukor, tuk, krvnú skupinu a pridali pár dobrých rád pre zdravie a stánok s ekologickou zubnou pastou v tabletkách od inovatívnej študentskej firmy Ligo z Gymnázia Poštova 9. 🙂👏

Košičania, každý si určite nájde program a zabavíte sa, ak sa zastavíte na našich Župných dňoch. Nájdete ho aj na stránke: www.zupnednikosickehokraja.sk 👍
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

NAŠIM MAMKÁM SME ZABLAHOŽELALI K ICH SVIATKU AJ V NAŠICH SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH 💐

Dnes sme prekvapili ružičkou 🌹 a zablahoželali ku Dňu matiek všetkým mamkám aj v našich zariadeniach - v Zariadení opatrovateľskej služby a dennom centre pre rodičov s deťmi Terasáčik na Laboreckej ulici. 👩‍🦰👩‍🦳👵 Práve mamky v našich zariadeniach sú vďačné nielen za pomoc, ale najmä za každé úprimné ľudské slovo a pozornosť. 🙂
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

KINO BEZ BARIÉR PRE NAJMENŠÍCH KOŠIČANOV 👪📽️

S Katarína Gajdošo sme sa pripojili k iniciatíve Janky Žitňanskej - Kina bez bariér pre najmenších Košičanov. Premietanie je určené pre deti so zdravotným postihnutím, či zo sociálne znevýhodneného prostredia aj s ich rodinami. Budeme veľmi radi, ak takéto rodinky poznáte a dáte im vedieť, že v sobotu 28.5. sa bude v Cinemaxe v Košiciach premietať práve pre nich. 🙂 Lístky je potrebné rezervovať do 22.5. emailom na katka.kjk@gmail.com. Tešíme sa na vás.👍
... See MoreSee Less

KINO BEZ BARIÉR PRE NAJMENŠÍCH KOŠIČANOV 👪📽️

S Katarína Gajdošová sme sa pripojili k iniciatíve Janky Žitňanskej - Kina bez bariér pre najmenších Košičanov. Premietanie je určené pre deti so zdravotným postihnutím, či zo sociálne znevýhodneného prostredia aj s ich rodinami. Budeme veľmi radi, ak takéto rodinky poznáte a dáte im vedieť, že v sobotu 28.5. sa bude v Cinemaxe v Košiciach premietať práve pre nich. 🙂 Lístky je potrebné rezervovať do 22.5. emailom na katka.kjk@gmail.com. Tešíme sa na vás.👍
2 months ago
Peter Huba

POTULKY PO TERASE S MILANOM KOLCUNOM MALI VEĽKÝ ÚSPECH 👨‍👩‍👧‍👦🏨

Od piatka do nedele sme Košičania z Terasy spoznávali našu mestskú časť, jej históriu a zákutia na potulkách Potulky mestom Košice - 60 ROČNÁ TERASA s Milanom Kolcunom a jeho tímom. Úvodná zastávka patrila sobášnej miestnosti na miestnom úrade MČ Košice-Západ, kde som už mal tú česť byť pri najkrajších chvíľach stoviek Terasanov. 💍🤵👰🙂 Práve v našej krásnej sobášnej sieni sme privítali Terasanov - potulkárov a začali sme náš výlet objavovania umeleckých a architektonických krás Terasy. Náš sprievodca nám ukázal, že nielen historické jadro Košíc má svoje čaro. Každý kto prišiel, bol prekvapený, koľko zaujímavostí sa dozvedel o našej metskej časti. 👨‍👩‍👧‍👦

Ďakujem v mene našej metskej časti za krásny, zaujímavý a zároveň vtipný výklad košickej legende Milanovi Kolcunovi. 💯👏
... See MoreSee Less

Načítať viac
Scroll to top